Wat kunnen wij voor u betekenen?

U heeft als gedupeerde mogelijk recht op schadevergoeding. Meldpunt Toeslagen gaat namens u als gedupeerde de Belastingdienst aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. Wij nemen het juridische traject uit handen en zorgen ervoor dat u volledig schadeloos wordt gesteld. 
Tevens bereiden wij een massaclaim voor. De geleden schade voor alle getroffen gezinnen wordt momenteel begroot op meer dan 5,5 miljard euro!
 

Wanneer kunt u een melding doen?

Wij bieden u de mogelijkheid om uw probleem of klacht over Toeslagen bij ons te melden als u te maken heeft met één of meer van de volgende problemen:

 1. Uw kinderopvangtoeslag is stopgezet en/of teruggevorderd en u wilt weten of dit terecht is of niet;
 2. U heeft geen kindgebonden budget ontvangen, of minder dan waar u denkt recht op te hebben, en u wilt weten of dit terecht is of niet;
 3. U behoort tot de groep van 400.000 huishoudens die te weinig kindgebondenbudget heeft ontvangen en u heeft daarover een brief van de Belastingdienst ontvangen;
 4. U bent op een andere wijze door de Belastingdienst / Toeslagen gedupeerd. Denk hierbij aan het niet of niet tijdig in behandeling nemen van uw bezwaar, u heeft schade geleden door de trage behandeling van de Belastingdienst (bijvoorbeeld twee maanden niet kunnen werken omdat de kinderopvangtoeslag onterecht was gestopt.), of andere redenen die wij niet hebben genoemd.

Hoe kan ik een melding doen?

U doet een melding door hier het aanmeldformulier in te vullen. Lees hieronder wat er na de melding gebeurt. 

Wat gebeurt er nadat wij uw melding hebben ontvangen?

Beoordeling van de melding

Na ontvangst van de melding zullen wij beoordelen welke gegevens wij van u nodig hebben om de melding compleet te maken. Zodra wij alle benodigde gegevens en documenten van u hebben ontvangen, nemen wij per e-mail of telefonisch contact met u op. Wij zullen u dan om toestemming vragen om uw melding te beoordelen aan de hand van de bestaande wet- en regelgeving en jurisprudentie. Wij behouden ons het recht voor om u om een (beperkte) bijdrage te vragen voor het beoordelen van uw verzoek.

Verdere behandeling

Als wij van mening zijn dat uw melding terecht is, bijvoorbeeld omdat de terugvordering van de kinderopvangtoeslag onterecht is, doen wij u een voorstel  om de zaak voor u te behandelen. Alle juridische kosten die u maakt zullen op de Belastingdienst worden verhaald!

Gegevens die wij bij u kunnen opvragen om de melding in juridische zin te beoordelen.

Opmerking: Lever a.u.b. alleen gegevens aan als wij daarom vragen. 

 • Een kopie van van uw legitimatiebewijs.
 • Een kopie van uw eigen jaaropgave en die van uw toeslagpartner voor het jaar waarin het probleem zich heeft voorgedaan. Heeft uw melding bijvoorbeeld betrekking op het stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag over 2015 en 2016, dan ontvangen wij graag de jaaropgaven over 2015 en 2016 van uzelf én uw toeslagpartner.
 • Inkomensgegevens, jaaropgaves en huidige inkomsten (loonspecificatie van de laatste drie maanden) van uzelf en uw toeslagpartner. Let op: u heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget als u werkt, studeert, een traject volgt om werk te vinden of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling.
 • Als u en/of uw toeslagpartner winst uit een eigen onderneming heeft (bijvoorbeeld als ZZP’er): de inkomensgegevens en het aantal gewerkte uren.
 • Alle besluiten en correspondentie van de Belastingdienst die betrekking hebben op het jaar waarin het probleem zich heeft voorgedaan.

Aanvullende documenten bij kinderopvangtoeslag:

 • Naam, geboortedatum en burgerservicenummer van de kinderen die in het relevante jaar naar de opvang gingen;
 • Naam, adresgegevens en het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang van de opvanglocatie(s);
 • Kopie van de overeenkomst met het kinderdagverblijf of gastouderbureau;
 • Facturen van de kinderopvanginstelling of het gastouderbureau van het jaar waarin de kinderopvangtoeslag is stopgezet en/of teruggevorderd;
 • Betalingsbewijzen (bankafschriften) waaruit blijkt dat de facturen van de kinderopvanginstelling zijn betaald;
 • Urenstaten van de kinderopvanginstelling of – bij gastouderopvang – die van de gastouder én het gastouderbureau;

Uiteraard zullen wij uw melding en de door ons ontvangen documenten strikt vertrouwelijk behandelen.